Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 - Prewencja - KPP Hajnówka

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Data publikacji 19.03.2015

Podmioty realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2015 roku na terenie powiatu hajnowskiego

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 1

tel.: 85 873-42-00

tel. zaufania (085) 682 50 55

tel. alarmowy 997, 112 (GSM)

 e-mail: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl

http://www.hajnowka.policja.gov.pl/

 

Posterunek Policji w Białowieży

17-230 Białowieża, ul. Sportowa 18

(85) 6704115

Posterunek Policji w Czeremsze

17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 19

(85) 6704116

Posterunek Policji w Narewce

17-220 Narewka, ul. Białowieska 3

(85) 6704118

 Podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieska Karta

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 10a

(85) 682 36 42, 682 59 83

e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl.

Programy edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy, porady psychologiczne i prawne,  pomoc w umieszczeniu w specjalistycznym ośrodku wsparcia

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

(85) 682 23 05

e-mail: poradnia@ppphajnowka.pl

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24

(85) 682 20 11, (85) 876 76 00, (85) 682 27 06

mops-hajnowka@home.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

17-230 Białowieża, ul. Sportowa 10

(85) 681 26 97

e-mail: gops@ug.bialowieza.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze

17-240 Czeremcha, ul. Dubois Stanisława 14

(85) 685 01 29

e-mail: GOPS_Czeremcha@zetobi.com.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach

17-207 Czyże 98

(85) 681 89 94

e-mail: gopsczyze@wp.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych

17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

(85) 85 682 79 89

e-mail:  m.pietryczuk@dubicze-cerkiewne.p

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101

(85) 681 67 42

e-mail: gops@narew.gmina.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce

17-220 Narewka, ul. Białowieska 1

(85) 682 98 89

e-mail: gmina@narewka.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10

(85) 681 80 04 wew. 26

(85) 681 81 58 wew. 26

e-mail: mopskleszczele@wp.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomoc socjalna, prawna

 

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

17-200 Bielsk Podlaski, ul. 3-Maja 7

(85) 731 21 05 (centrala)

e-mail: boi@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

http://www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl/