Wydział Prewencji - Prewencja - KPP Hajnówka

Wydział Prewencji

Data publikacji 01.12.2009

Wydział Prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Hajnowce

ul. Armii Krajowej 1

sekretariat tel. 85 831 04 16

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Tomasz Waszczuk

tel. 85 831 04 29

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

st. asp. Rafał Paszko 

tel. 85 831 04 79

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy m.in.:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu hajnowskiego.
 • Analizowanie efektów działań prewencyjnych Policji i inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia pracy Policji.
 • Prowadzenie działań zmierzających do poprawy skuteczności pracy w Policji poprzez prognozowanie zagrożeń i planowanie na tej podstawie działań zapobiegawczych.
 • Współdziałanie z samorządami na terenie miasta i gmin powiatu hajnowskiego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego.
 • Systematyczne rozpoznawanie terenu, zjawisk i osób pod kątem ujawniania miejsc zagrożonych przestępczością, samych zjawisk przestępczych oraz osób dokonujących różnego rodzaju przestępstw.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, oskarżanie przed sądami I i II instancji.
 • Realizacja całokształtu zadań z zakresu problematyki obejmującej działalność przestępczą nieletnich i ich moralnych zagrożeń.
 • Okresowe prowadzenie analiz w zakresie zaistniałych zdarzeń przestępczych i dostosowanie dyslokacji służby do powstałych zagrożeń.
 • Organizowanie, inicjowanie i nadzorowanie zadań związanych z negatywną działalnością cudzoziemców i nieletnich oraz w zakresie alkoholizmu, narkomanii i innych zjawisk patologicznych.
 • Prowadzenie ewidencji broni pneumatycznej i wydawanie pozwoleń na jej wydawanie.
 • Realizacja konwojów na terenie powiatu hajnowskiego zleconych przez instytucje do tego uprawnione.
 • Wykonywanie oraz koordynowanie prac profilaktycznych w ramach policyjnych programów zapobiegania przestępczości.